Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Den dětí
28 29 30 31 1 2
3
Památník Terezín
4 5 6 7
Hasiči Mělník II.
8 9
10
Beseda se spisovatelkou
11 12
Zakončení projektu Už jsem čtenář
13 14 15 16
17
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
18
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
19
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
20
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
8. ročník závodu o papírového draka na malých dračích lodí
21
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
22 23
24
Geografický projektový den
25 26 27
Slavnostní rozloučení s deváťáky
28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada a ŽP

Školská rada a ŽP

Školská rada

Právní vymezení a působnost školské rady

§ 167 a § 168 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon)

 1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a případně studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí padagogičtí pracovníci dané školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 3. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 4. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.
 5. Školská rada dále mimo jiné:
  1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a dále třeba také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,
  2. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  3. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

Stávající členové školské rady

Za zřizovatele Město Liběchov:

 • Ing. Štěpán Hladký
 • Ing. Kamil Janatka

Za pedagogy:

 • Mgr. Jana Tottová  
 • Bc. Karel Kurz

Za zákonné zástupce žáků školy:

 • Ing. Pavla Veverková
 • Barbora Ištvániková

Žákovský parlament

Na naší škole pracuje Žákovský parlament, skládající se ze zástupců tříd, volených žáky.

Smyslem žákovského parlamentu je umožnit žákům podílet se na řízení školy, vznášet připomínky k chodu školy, podávat návrhy a připomínky na zlepšení výuky, školního prostředí atd. Zástupci parlamentu budou jednat na pravidelných schůzkách přímo s ředitelem školy.

Základní desatero aneb obecná pravidla vzájemného chování:

 • Hrubá slova nikdy nic nevyřešila, naopak mnohé pokazila.
 • Nauč se naslouchat jiným a nejednej přitom emotivně.
 • Nezapomínej, že smysl má podávat podněty pouze od konkrétní osoby nebo konkrétních osob, nikoli anonymně.
 • Neboj se mít vlastní názor. ale nezapomínej ho vždy podpořit argumentem.
 • Chceš-li, aby s tebou bylo slušně jednáno, jednej a vystupuj také slušně.
 • Považuj si vybavení tříd, školy i jejího okolí - udržuj je v pořádku, nenič je a nepoškozuj.
 • Chceš-li být respektován, sám respektuj ty druhé.
 • Nesnižuj se k jakýmkoli formám útoku vůči druhým osobám, dospělým i spolužákům.
 • Jednej čestně a otevřeně.
 • Chybu hledej nejprve u sebe, teprve následně u těch druhých.

Využívej k předávání podnětů schránky důvěry, popřípadě se obracej přímo na ředitele školy.