Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
Divadlo Koloběžka
14 15 16 17
18 19 20 21
Plavecký výcvik
22 23 24
25 26
Divadélko pro školy
27 28 29
Exkurze Dobrovice
30 1
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenská činnost

Školní poradenská činnost

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. +420 739 088 117, +420 728 567 261, e-mail: janicka.pravdova@seznam.cz 

Školský poradenský tým tvoří:

 • Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, plán VP (PDF)
 • Metodička prevence: Ing. Lucie Orvošová, plán MP (PDF)
 • Podpora žáků je poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími
 • Služby školního psychologa zajišťuje PPP Mělník

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti ve spádové oblasti.

Mezi poradenské služby se řadí:

 • Kariérové poradenství (volba povolání)
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU
 • Pomoc žákům – cizincům
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů

Webové stránky MŠMT

Školní poradenské pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště (PDF)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podporovat koncepci kariérového poradenství,
 • zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců,
 • pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Ředitelka

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. +420 315 697 003 (102), +420 739 088 117, +420 728 567 261

Poradenské pozice v ZŠ a MŠ Liběchov

Výchovný a kariérový poradce:

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. +420 739 088 117, +420 728 567 261

Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické dohodě

Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová, tel. +420 315 697 003 (102)

Konzultační hodiny: st. 13:00 – 14:00

Práce s integrovanými žáky

Mgr., Bc. Jana Pravdová,

Podpora žáků

Poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími

Speciální pedagog

zajišťuje PPP v Mělníku

Poradenský tým

třídní učitelé aktuálně

Dokumenty školního poradenství

Preventivní program (PDF)

Plán výchovného a kariérového poradce (PDF)

Strategie předcházení školní neúspěšnosti (PDF)

Koncepce školního poradenského pracoviště (PDF)