Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Den dětí
28 29 30 31 1 2
3
Památník Terezín
4 5 6 7
Hasiči Mělník II.
8 9
10
Beseda se spisovatelkou
11 12
Zakončení projektu Už jsem čtenář
13 14 15 16
17
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
18
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
19
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
20
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
8. ročník závodu o papírového draka na malých dračích lodí
21
Škola v přírodě - Rokytnice nad Jizerou
22 23
24
Geografický projektový den
25 26 27
Slavnostní rozloučení s deváťáky
28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenská činnost

Školní poradenská činnost

Informace pro zákonné zástupce k přijímacímu řízení na střední školu pro školní rok 2024/2025

Prezentace s informacemi k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025  Informace k přijímacímu řízení 2024.pdf

Webové stránky vytvořené k přijímacímu řízení: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Informace k přijímacímu řízení na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Informace pro žáky osmých a devátých ročníků „Kam po devítce“ https://kampodevitce.cz/

Informativní brožura „Průvodce devítkou“  Průvodce devítkou.pdf

 

Formuláře k přijímacímu řízení:

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024  Přihláška 2023-2024.xlsx  Přihláška 2023-2024.pdf

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání  Hodnocení na vysvědčeních.xlsx  Hodnocení na vysvědčeních.pdf

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a o matematiku v ukrajinštině)  Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx    Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.xlsx   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.pdf

 

Metodika k přijímacímu řízení  Metodika přijímací řízení od 1.1.2024.pdf

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce.pdf

 

Pro pomoc, dotaz či radu s vyplněním přihlášky kontaktujte ředitelku školy, výchovnou poradkyni Mgr. Janu Pravdovou na tel. čísle: 739 088 117, nejpozději však do pátku 9. února 2024.

 

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. +420 739 088 117, +420 728 567 261, e-mail: janicka.pravdova@seznam.cz 

Školský poradenský tým tvoří:

 • Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, plán VP (PDF)
 • Metodička prevence: Ing. Lucie Orvošová, plán MP (PDF)
 • Podpora žáků je poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími
 • Služby školního psychologa zajišťuje PPP Mělník

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti ve spádové oblasti.

Mezi poradenské služby se řadí:

 • Kariérové poradenství (volba povolání)
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU
 • Pomoc žákům – cizincům
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů

Webové stránky MŠMT

Školní poradenské pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště (PDF)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů
 • podporovat koncepci kariérového poradenství
 • pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům nadaným a žákům cizincům) a jejich rodičům při volbě studia
 • projektovat vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole - co, kdy, kam a jak studovat - možno na podkladě vyšetření PPP, SPC, IPS úřadů práce - test profesní orientace
 • zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců
 • individuální přístup ke každému žákovi
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování
 • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví, hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (drogy, alkohol, kouření a jiné)
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 • nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce

Ředitelka

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. +420 315 697 003 (102), +420 739 088 117, +420 728 567 261

Poradenské pozice v ZŠ a MŠ Liběchov

Výchovný a kariérový poradce:

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. +420 739 088 117, +420 728 567 261

Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické dohodě

Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová, tel. +420 315 697 003 (102)

Konzultační hodiny: úterý 13:20 – 14:20

Práce s integrovanými žáky

Mgr., Bc. Jana Pravdová,

Podpora žáků

Poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími

Speciální pedagog

zajišťuje PPP v Mělníku

Poradenský tým

třídní učitelé aktuálně

 

Výchovné komise (PDF)

Dokumenty školního poradenství

Preventivní program (PDF)

Plán výchovného a kariérového poradce (PDF)

Strategie předcházení školní neúspěšnosti (PDF)

Koncepce školního poradenského pracoviště (PDF)