Login

Školní poradenská činnost

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

e-mail: janicka.pravdova@seznam.cz 

Školský poradenský tým tvoří:

 • Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, plán VP
 • Metodička prevence: Ing. Lucie Orvošová, plán MP
 • Pedagogickou intervenci zajišťuje: Mgr. Jana Tottová
 • Služby školního psychologa zajišťuje PPP Mělník

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti ve spádové oblasti.

Mezi poradenské služby se řadí:

 • Kariérové poradenství (volba povolání)
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU
 • Pomoc žákům – cizincům
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů

Více viz dokumenty na www.msmt.cz.

Školní poradenské pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podporovat koncepci kariérového poradenství,
 • zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Ředitelka

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 315 697 003 (102), 739 088 117, 728 567 261

Poradenské pozice v ZŠ a MŠ Liběchov

Výchovný a kariérový poradce 

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

konzultační hodiny: st. 11.00 – 13.00 h (nebo kdykoliv po telefonické dohodě)

Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová, tel. 315 697 003 (102)

konzultační hodiny: út. 7:00 – 8:00

Práce s integrovanými žáky

Mgr., Bc. Jana Pravdová

Pedagogická intervence

Mgr. Jana Tottová

Speciální pedagog

zajišťuje PPP v Mělníku

Poradenský tým

třídní učitelé aktuálně

 

Další dokumenty:

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 602 758 198

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Vánoční prázdniny proběhnou ve dnech 22. prosince 2018 až 2. ledna 2019. Vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna.

Důležité informace

Podzimní třídní schůzky budou ve čtvrtek 22. listopadu.
1. - 5. ročník od 15:30 hod.
6. - 9. ročník od 16:00 hod.
V rámci listopadových třídních schůzek se uskuteční volby do školské rady. Voleni budou 2 členové z řad zákonných zástupců žáků.

Zajímavé informace

Žáci se v průběhu listopadu dočkají zcela nové tělocvičny, učebny IT, učebny přírodních věd a jazykové učebny.
KE STAŽENÍ
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy